Skip to main content

14 czerwca br. w siedzibie Finomaru przy ul. Łady 2 w Szczecinie, odbyło się Walne Zebranie Członków Klastra, podczas którego m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2022 rok, przestawiono sprawozdanie Zarządu za ubiegły rok oraz rozmawiano o najbliższych planach.

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał na podstawie listy obecności i wysłanych zawiadomień.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
 5. Przedstawienie dotychczasowych działań Klastra w 2023 roku oraz planowanych przedsięwzięć na najbliższe miesiące.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku/ pokryciu straty za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy (2022 r).
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.