Skip to main content

Historia powstania Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski

W latach 2006 – 2008 realizowany był projekt InMor – „Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu”, którego uczestnikami byli: Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o., Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Porta Styl Sp. z o.o., Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Szczecińska i Uniwersytet Szczeciński.

Jedną z inicjatyw partnerów projektu było utworzenie inicjatywy klastrowej w formule stowarzyszenia ( zwanej dalej Zachodniopomorski KLASTER MORSKI ) łączącej przedsiębiorstwa gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego i przedsiębiorstwa z nimi współpracujące. Zakładano, że Klaster Morski powstanie jako przemysłowo-usługowy system gospodarczy składający się z podmiotów produkcyjnych i usługowych, uczelni, urzędów administracji morskiej i regionalnej oraz organizacji społecznych funkcjonujących w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Inicjatywa utworzenia Klastra Morskiego rozpropagowana przez uczestników projektu InMor na licznych konferencjach i spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele wielu firm, głównie z branży gospodarki morskiej, spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Zakładano, że Klaster Morski stanie się instrumentem realizacji polityki i strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej zintegrowanej z gospodarką morską Unii Europejskiej, stanie się praktycznym rozwiązaniem modelowym dla innych regionów nadmorskich oraz będzie organizacją współpracującą z klastrami morskimi innych państw.

W dniu 23 czerwca 2008r odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski. Akt założycielski podpisały 34 osoby reprezentujące 25 firm, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw związanych z przemysłem okrętowym, budową statków i transportem.

Wybrany Komitet Założycielski został zobowiązany przez członków – założycieli do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 4 sierpnia 2008r Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000311113 Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski.

18 września na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Jacek Ciepłowski (Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA),
Arkadiusz Świech (FINOMAR Sp. z o.o.),
Stanisław August (AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o.),
Stanisław Szybiak (PORTA ENVIRO Sp. z o.o.),
Andrzej Kryżan (Stowarzyszenie Ekspertów Morskich).

Wybrano również Komisję Rewizyjną :
Andrzej Mączka przewodniczący
Andrzej Niecko v-ce przewodniczący
Krzysztof Lewanowicz członek Komisji

Stowarzyszenie zaczęło się dynamicznie rozrastać i obecnie skupia ponad 100 członków reprezentujących ponad 100 firm i organizacji także z województwa Pomorskiego, Lubuskiego i ze Śląska.